ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง