ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง