ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง