ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยนาดง) หมู่ ๑ บ้านภูปูน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรางานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง