ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายทีมีฟอส จำนวน ๑๒ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง