ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์ แบบ ๓ ประตู จำนวน ๓ ตู้ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง