ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง