ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง