ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๕๐ รีม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง