ชื่อเรื่อง : จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง