ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทำสีรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บบ ๕๙๐ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง