ชื่อเรื่อง : วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง)