ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย (สายทา่งถนนประชาธรรม พช.ถ99-022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง