ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง