ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง