ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง