ชื่อเรื่อง : จัดซื้อคุรุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง