ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง