ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เกี่ยวกับกระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง