ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง