ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๘๖๐๗ นครปฐม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง