ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง