ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๘-๘๖๐๗ นครปฐม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง