ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางนิภาวรรณ หมื่นจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง