ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (สายทางซอยนาซำเตย พช.ถ ๙๙-๑๓๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง