ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง