องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุขเสริญ บัวอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 09-6023-1492
นายธรรมบุตร มัททวะสุรเกียรติ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 08-7372-7138
นายจีระวัฒน์ แซ่เถา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 09-4208-4587
นายวิวัติ เถารักตระกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 08-6814-4455
account_box ประธานสภา/สมาชิกสภา
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 06-5824-1965
นายอำนาจ สายบุญตั้ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 08-2166-5354
นายตุย จันสีดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 1
โทร : 06-4243-9033
นางสุปราณี ใจเมธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 2
โทร : 08-7370-2799
นายฉลาด มีแสงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 3
โทร : 08-8172-7517
นายสนอง รักคิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 4
โทร : 08-8546-9246
นางสาวจารุณี กีจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 5
โทร : 09-1776-7799
นางสาวมยุรี ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 6
โทร : 08-7156-8462
นายพิเชษฐ สีเสือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 8
โทร : 08-8437-9133
นางคมคาย ถิ่นลำปาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 9
โทร : 09-3259-1213
นางเมล็ด เชื้อบุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 10
โทร : 06-1286-5210
นางไพรัตร โสภาบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 12
โทร : 08-9960-2052
นางสาวอินทุอร ภักดีสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 13
โทร : 08-5402-2359
นายจีรศักดิ์ แซ่เถา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 14
โทร : 08-7199-2673
นางสาวนุชทิตรา ทองหงำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 15
โทร : 08-5727-6016
นายเอกวิชญ์ ซ๋งเจริญปัญญากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 16
โทร : 09-8767-3452
นายถาวร ใจปิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 17
โทร : 09-2743-9376
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสายโซ่ วาตะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 093-419-3300
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 086-211-2382
นายกรณัฐฏ์ ทิพย์สุทธิ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
โทร : 0924074546
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089-622-3415
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-742-9246
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 064-456-1556
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 086-203-8040
account_box สำนักปลัด
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายอาทิตย์ มงคลชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจิรานุช พนาลิกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางสาวจิรประภา ทองตัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
(นางสาวจิรัชยา ทองหวล)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวเวณิกา ยอดประสิทธิ์)
คนงาน (จ้างเหมา)
นายนิเวช แสงเลื่อม
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวณัฏฐิกา คำอยู่
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาววิลาวัณย์ ทองช่วง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายต้นตระการณ์ กันทอง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายวิณัฐ สายสิงห์ทูล
คนงาน(จ้างเหมา)
นายชินกฤต คำแก้ว
คนงาน(จ้างเหมา)
นายไพรศาล ประทุม
คนงาน(จ้างเหมา)
นายสิทธิพงษ์ วงศ์ถิ่น
คนงาน(จ้างเหมา)
นางยุภา เมืองพรม
คนงาน(จ้างเหมา)
นายเจริญ สายคำติ่ง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายจิณณวัตร บุญเรือง
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองคลัง
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาววิภาลักษณ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวศิริณวรัช จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายปริญญา นาวิชา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวภัสชญา ศิลปสุวรรณ
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววดีรัตน์ อิ่มประเสริฐ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกนกพิชญ์ การะเกต
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(-ว่าง-)
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
(นายพนม หาหล้า)
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
(นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
(นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายศราวุธ กุลทอง)
คนงาน
(นายชลาวุธ วันเที่ยง)
คนงาน
นางสาวขนิษฐา บุญแท่ง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายรัฐศาสตร์ เลไธสง
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองการศึกษาฯ
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธีรนุช คำอยู่)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวจิราภรณ์ กี่หมื่น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย ยังคัง)
คนงาน
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
นายกิตติ์ชญาณ์ บัวอินทร์
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศรันย์ แซ่หลอ
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสุชาดา ไพรเลิศ
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวยุวนันท์ หวลอาลัย
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
นางสาวนริศรา วันชัย
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวปภัสสร สีหะวงษ์
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวดวงพร ทองเมือง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายลัญจกร จันทวงศ์
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศุภกิตติ์ คำดี
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศุภนิจ การะเกต
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายปิยบุตร บุญแถม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นางเลิศวรา กางพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายอานันต์ ชัยเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นายณัฐพงษ์ สุริยะวงค์
คนงาน (จ้างเหมา)
นายประจวบ สายสิงทูล
คนงาน (จ้างเหมา)
นางฐิตาภา วงษ์เดือน
คนงาน (จ้างเหมา)
นายประสาร จีแจ่ม
คนงาน (จ้างเหมา)
นายสวิน สายทองเยิ้น
คนงาน (จ้างเหมา)
นายทศพร ทองหมู่
คนงาน (จ้างเหมา)