องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
account_box คณะผู้บริหาร
(รอประกาศผลเลือกตั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศผลเลือกตั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการแต่งตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการแต่งตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการแต่งตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการแต่งตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการแต่งตั้ง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการแต่งตั้ง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
account_box ประธานสภา/สมาชิกสภา
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสายโซ่ วาตะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 093-419-3300
(นางสายโซ่ วาตะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 093-419-3300
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 086-211-2382
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 086-211-2382
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089-622-3415
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 089-622-3415
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-742-9246
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

โทร : 062-742-9246
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

โทร : 083-761-7234
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 064-456-1556
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

โทร : 064-456-1556
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 086-203-8040
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

โทร : 086-203-8040
account_box สำนักปลัด
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางจิรานุช พนาลิกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรานุช พนาลิกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนสวน
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนสวน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองคลัง
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวภัชษนัญฑ์ ปารมี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวภัชษนัญฑ์ ปารมี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาววิภาลักษณ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาววิภาลักษณ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นายปริญญา นาวิชา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายปริญญา นาวิชา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
คนงาน
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
คนงาน
(นางสาววดีรัตน์ อิ่มประเสริฐ)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาววดีรัตน์ อิ่มประเสริฐ)
คนงาน (จ้างเหมา)
account_box กองช่าง
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(-ว่าง-)
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
(-ว่าง-)
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
(นายพนม หาหล้า)
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
(นายพนม หาหล้า)
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
(นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
(นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
(นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายศราวุธ กุลทอง)
คนงาน
(นายศราวุธ กุลทอง)
คนงาน
(นายชลาวุธ วันเที่ยง)
คนงาน
(นายชลาวุธ วันเที่ยง)
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธีรนุช คำอยู่)
ครู
(นางธีรนุช คำอยู่)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นางจิราภรณ์ กี่หมื่น)
คนงาน
(นางจิราภรณ์ กี่หมื่น)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย นันทะใจ)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย นันทะใจ)
คนงาน
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
(นายณรงค์ แซ่สง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายณรงค์ แซ่สง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวไพลิน ผัดด้วง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวไพลิน ผัดด้วง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายถาวร ใจปิง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายถาวร ใจปิง)
คนงาน (จ้างเหมา)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(-ว่าง - )
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(-ว่าง - )
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายปิยบุตร บุญแถม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายปิยบุตร บุญแถม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นางเลิศวรา กางพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางเลิศวรา กางพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายอานันต์ ชัยเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
นายอานันต์ ชัยเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวจิรประภา ทองตัด
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวจิรประภา ทองตัด
คนงาน (จ้างเหมา)
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายปิยบุตร บุญแถม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายปิยบุตร บุญแถม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นางเลิศวรา กางพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางเลิศวรา กางพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายอานันต์ ชัยเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
นายอานันต์ ชัยเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวจิรประภา ทองตัด
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวจิรประภา ทองตัด
คนงาน (จ้างเหมา)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร