info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
account_box คณะผู้บริหาร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 081-888-2377
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 081-888-2377
(พันจ่าอากาศเอกนันทพล ฤกษ์งาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 097-079-7922
(พันจ่าอากาศเอกนันทพล ฤกษ์งาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 097-079-7922
(นางยุพิน วงค์ทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 065-562-3645
(นางยุพิน วงค์ทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 065-562-3645
(นายโทมิตร ทองเมือง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 095-493-4660
(นายโทมิตร ทองเมือง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 095-493-4660
account_box ประธานสภา/สมาชิกสภา
(นายห่วง วันเที่ยง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(นายห่วง วันเที่ยง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(นางสุปราณี ใจเมธา)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
(นางสุปราณี ใจเมธา)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
นางสายโซ่ วาตะ
เลขานุการสภา อบต
นางสายโซ่ วาตะ
เลขานุการสภา อบต
(นายทวี นันทกุล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 1 บ้านภููปูน
(นายทวี นันทกุล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 1 บ้านภููปูน
(นายตุย จันสีดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 1 บ้านภููปูน
(นายตุย จันสีดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 1 บ้านภููปูน
(นายไพลอต มีแสงแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย
(นายไพลอต มีแสงแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย
(นายสนอง รักคิด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำครั่ง
(นายสนอง รักคิด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำครั่ง
(นายประสิทธิ์ หอมจันทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง
(นายประสิทธิ์ หอมจันทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง
(นายสมศักดิ์ สิงแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่
(นายสมศักดิ์ สิงแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่
(นายอำนาจ สายบุญตั้ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 7 บ้านน้ำครั่งน้อย
(นายอำนาจ สายบุญตั้ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 7 บ้านน้ำครั่งน้อย
(นางชอุ่ม ทองหงำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล
(นางชอุ่ม ทองหงำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล
(นายพิเชษฐ สีเสือ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล
(นายพิเชษฐ สีเสือ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล
(นางคมคาย ถิ่นลำปาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล
(นางคมคาย ถิ่นลำปาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล
(นางอารียา ก้อนเทียน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล
(นางอารียา ก้อนเทียน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล
(นายมูล สายจันเจียม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล
(นายมูล สายจันเจียม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล
นางเมล็ด เชื้อบุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล
นางเมล็ด เชื้อบุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล
(นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง
(นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง
(นางหลุด ทองเมือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค
(นางหลุด ทองเมือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค
(นางไพรัตร โสภาบุญ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค
(นางไพรัตร โสภาบุญ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค
(นายสมั่ง ทองเมือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย
(นายสมั่ง ทองเมือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย
(นายสุริยะ แซ่หลอ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก
(นายสุริยะ แซ่หลอ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก
(นายมงคล เถารักตระกูล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก
(นายมงคล เถารักตระกูล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก
(นายภาค มีแสงแวว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล
(นายภาค มีแสงแวว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล
(นายสงัด ทองหงำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล
(นายสงัด ทองหงำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล
(นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่
(นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่
(นายวจนะ แสนอริยะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่
(นายวจนะ แสนอริยะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสายโซ่ วาตะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 093-419-3300
(นางสายโซ่ วาตะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 093-419-3300
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 086-211-2382
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 086-211-2382
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089-622-3415
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 089-622-3415
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-742-9246
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

โทร : 062-742-9246
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

โทร : 083-761-7234
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 064-456-1556
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

โทร : 064-456-1556
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 086-203-8040
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

โทร : 086-203-8040
account_box สำนักปลัด
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางจิรานุช พนาลิกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรานุช พนาลิกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนสวน
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนสวน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองคลัง
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวภัชษนัญฑ์ ปารมี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวภัชษนัญฑ์ ปารมี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวเกวลี โครตบ้านแข้)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางสาวเกวลี โครตบ้านแข้)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาววิภาลักษณ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาววิภาลักษณ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นายปริญญา นาวิชา)
คนงาน
(นายปริญญา นาวิชา)
คนงาน
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
คนงาน
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
คนงาน
(นางสาววดีรัตน์ อิ่มประเสริฐ)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาววดีรัตน์ อิ่มประเสริฐ)
คนงาน (จ้างเหมา)
account_box กองช่าง
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(นายเศกศักดิ์ เวียงวิเศษ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเศกศักดิ์ เวียงวิเศษ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพนม หาหล้า)
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
(นายพนม หาหล้า)
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
(นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
(นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
(นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายศราวุธ กุลทอง)
คนงาน
(นายศราวุธ กุลทอง)
คนงาน
(นายชลาวุธ วันเที่ยง)
คนงาน
(นายชลาวุธ วันเที่ยง)
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธีรนุช คำอยู่)
ครู
(นางธีรนุช คำอยู่)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นางจิราภรณ์ กี่หมื่น)
คนงาน
(นางจิราภรณ์ กี่หมื่น)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย นันทะใจ)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย นันทะใจ)
คนงาน
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
(นายณรงค์ แซ่สง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายณรงค์ แซ่สง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวไพลิน ผัดด้วง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวไพลิน ผัดด้วง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายถาวร ใจปิง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายถาวร ใจปิง)
คนงาน (จ้างเหมา)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(-ว่าง - )
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(-ว่าง - )
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายวรวภพ กันต์สุ่ม)
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายวรวภพ กันต์สุ่ม)
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายสมภพ จันทร์แดง)
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
(นายสมภพ จันทร์แดง)
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
(นางเลิศวรา กางพรม)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(นางเลิศวรา กางพรม)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายประสาท นาวิชา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(นายประสาท นาวิชา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(นายนิเวช แสงเลื่อม)
พนักงานขับรถ
(นายนิเวช แสงเลื่อม)
พนักงานขับรถ
(นายพัด สายคำยศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายพัด สายคำยศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมชาย แย้มเทศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมชาย แย้มเทศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจอร์นลี ทาสุวรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจอร์นลี ทาสุวรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอานันต์ ชัยเลิศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอานันต์ ชัยเลิศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทศพล ทองเปิ่ง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายทศพล ทองเปิ่ง)
คนงาน (จ้างเหมา)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร