messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุขเสริญ บัวอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 09-6023-1492
นายธรรมบุตร มัททวะสุรเกียรติ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 09-7359-7895
นายจีระวัฒน์ แซ่เถา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 09-4208-4587
นายวิวัติ เถารักตระกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 08-6814-4455
account_box ประธานสภา/สมาชิกสภา
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 06-5824-1965
นายอำนาจ สายบุญตั้ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 08-2166-5354
นางสาวจารุณี กีจง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 09-1776-7799
นายตุย จันสีดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 1
โทร : 06-4243-9033
นางสุปราณี ใจเมธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 2
โทร : 08-7370-2799
นายรัฐพล ท่อนแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 3
นายสนอง รักคิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 4
โทร : 08-8546-9246
นางสาวมยุรี ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 6
โทร : 08-7156-8462
นายพิเชษฐ สีเสือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 8
โทร : 08-8437-9133
นางคมคาย ถิ่นลำปาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 9
โทร : 09-3259-1213
นางเมล็ด เชื้อบุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 10
โทร : 06-1286-5210
นางไพรัตร โสภาบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 12
โทร : 08-9960-2052
นางสาวอินทุอร ภักดีสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 13
โทร : 08-5402-2359
นายจีรศักดิ์ แซ่เถา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 14
โทร : 08-7199-2673
นางสาวนุชทิตรา ทองหงำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 15
โทร : 08-5727-6016
นายเอกวิชญ์ ซ๋งเจริญปัญญากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 16
โทร : 09-8767-3452
นายถาวร ใจปิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลหมู่ที่ 17
โทร : 09-2743-9376
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 056747532
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 089-622-3415
(ว่าง)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
โทร : -
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-742-9246
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 064-456-1556
(นางราตรี ราชพรหมมินนทร์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 084-513-2129
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 083-761-7234
account_box สำนักปลัด
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
รองปลัด อบต.วังบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(ว่าง)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอาทิตย์ มงคลชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายสายแนน ศรียากูล)
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิพงษ์ วงศ์ถิ่น
พนักงานขับรถยนต์
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
พนักงานขับรถยนต์
นายศุภนิจ การะเกต
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฏฐิกา คำอยู่
คนงาน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นางสาวจิรัชยา ทองหวล)
คนงาน
นางสาววิลาวัณย์ ทองช่วง
คนงาน
(นางสาวเวณิกา ยอดประสิทธิ์)
คนงาน
นายโชคชัย ใจแสง
คนงาน
นายต้นตระการณ์ กันทอง
คนงาน
นายวิณัฐ สายสิงห์ทูล
คนงาน(จ้างเหมา)
นายชินกฤต คำแก้ว
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวปรียานุช จันทร์เรียบ
คนงาน(จ้างเหมา)
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
นายนิเวช แสงเลื่อม
คนงาน(จ้างเหมา)
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
นายไพรศาล ประทุม
คนงาน(จ้างเหมา)
นางยุภา เมืองพรม
คนงาน(จ้างเหมา)
นายเจริญ สายคำติ่ง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายจิณณวัตร บุญเรือง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายอิทธิ น้อยพวง
คนงาน
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวอริสา หันธนู
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวกัญญารัตน์ วันเที่ยง
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาววิชชุตา แสงเลื่อม
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวดุจดาว จินะปัน
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวกนกวรรณ ทองติ่ง
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองคลัง
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
นางจรัสพร ต๊ะนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวพนิดา แสงไชยราช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นายปริญญา นาวิชา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวภัสชญา ศิลปสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริณวรัช จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกพิชญ์ การะเกต
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(-ว่าง-)
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
(-ว่าง-)
วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)
(นายพนม หาหล้า)
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
(นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
(นายศราวุธ กุลทอง)
คนงาน
นางจิรานุช พนาลิกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายชลาวุธ วันเที่ยง)
คนงาน
นางสาวขนิษฐา บุญแท่ง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายรัฐศาสตร์ เลไธสง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายปิยะณัฐ จันเถร
คนงาน(จ้างเหมา)
นายณัฐกร ทองหงำ
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองการศึกษาฯ
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวคุณัญญา ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(ว่าง)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวจิราภรณ์ กี่หมื่น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศินี หอมสิงทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย ยังคัง)
คนงาน
นางสาวพชร รอดเที่ยง
คนงาน(ดูแลเด็กวังบาล)
นางสาวมณวีรินณ์ อัครินวงค์โยธา
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
นายกิตติ์ชญาณ์ บัวอินทร์
คนงาน
นายศรันย์ แซ่หลอ
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสุชาดา ไพรเลิศ
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวเบญจมาศ ทรงเจริญวงค์
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่เถา
คนงาน(จ้างเหมา)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางราตรี ราชพรหมมินทร์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 084-513-2129
นางสาวไพรริน บุญพรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฎิบัติการ-ชำนาญการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
นางสาวดวงพร ทองเมือง
คนงาน
นางสาวปภัสสร สีหะวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนริศรา วันชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐนนท์ สายจันอ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนครินทร์ ศรีมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายปิยบุตร บุญแถม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเลิศวรา กางพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางสาวจิรประภา อริยทรัพย์นาคา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสาคร วงศ์ถิ่น
พนักงานขับรถ
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นายณัฐพงษ์ สุริยะวงค์
คนงาน (จ้างเหมา)
นายประจวบ สายสิงทูล
คนงาน (จ้างเหมา)
นายสวิน สายทองเยิ้น
คนงาน (จ้างเหมา)
นายเจษฎา มีแสงสิน
คนงาน (จ้างเหมา)
นายประเสริฐ ขวัญแน่น
คนงาน (จ้างเหมา)
นายสำอาง บัวอินทร์
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวพัสตราภรณ์ แก่นสารี
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวรัตนาพร จันทขันธ์
คนงาน (จ้างเหมา)