องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองคลัง
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาววิภาลักษณ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวศิริณวรัช จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายปริญญา นาวิชา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวภัสชญา ศิลปสุวรรณ
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววดีรัตน์ อิ่มประเสริฐ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกนกพิชญ์ การะเกต
จ้างเหมาบริการ