messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวคุณัญญา ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(ว่าง)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวจิราภรณ์ กี่หมื่น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศินี หอมสิงทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย ยังคัง)
คนงาน
นางสาวพชร รอดเที่ยง
คนงาน(ดูแลเด็กวังบาล)
นางสาวมณวีรินณ์ อัครินวงค์โยธา
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
นายกิตติ์ชญาณ์ บัวอินทร์
คนงาน
นายศรันย์ แซ่หลอ
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสุชาดา ไพรเลิศ
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวเบญจมาศ ทรงเจริญวงค์
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่เถา
คนงาน(จ้างเหมา)