องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นางสาววนิดา อินทรจันทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสมคิด ธิกะ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธนาภรณ์ มะโน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางขนิษฐา อินสอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางพรทิพย์ บุญแถม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววะลี แซ่เถา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางธีรนุช คำอยู่)
ครู
(นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครู
(นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอภิญญา ศรีจริยา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวภัทราพร บุญแจ้ง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวจิราภรณ์ กี่หมื่น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวยุพิน แซ่สง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจร สายคำมี)
คนงาน
(นางสาวนิรามัย ยังคัง)
คนงาน
(นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก)
คนงาน
(นางสาวอรชา บุญทองคำ)
คนงาน
นายกิตติ์ชญาณ์ บัวอินทร์
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศรันย์ แซ่หลอ
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสุชาดา ไพรเลิศ
คนงาน(จ้างเหมา)