info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายวรวภพ กันต์สุ่ม)
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายวรวภพ กันต์สุ่ม)
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายสมภพ จันทร์แดง)
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
(นายสมภพ จันทร์แดง)
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
(นางเลิศวรา กางพรม)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(นางเลิศวรา กางพรม)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายประสาท นาวิชา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(นายประสาท นาวิชา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(นายนิเวช แสงเลื่อม)
พนักงานขับรถ
(นายนิเวช แสงเลื่อม)
พนักงานขับรถ
(นายพัด สายคำยศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายพัด สายคำยศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมชาย แย้มเทศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมชาย แย้มเทศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจอร์นลี ทาสุวรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจอร์นลี ทาสุวรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอานันต์ ชัยเลิศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอานันต์ ชัยเลิศ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทศพล ทองเปิ่ง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายทศพล ทองเปิ่ง)
คนงาน (จ้างเหมา)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร