info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบผลการแจ้งตำแหน่งที่ดินในโครงการ "บอกดิน2" ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข่าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย! ช่ีวงเกษตรกร"
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น e-QLands ในการจองคิวบริการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏฺบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file การจัดตั้ง"ศูนย์ประสานงานอาสาสภากาชาดไทย" ประจำอำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการวงเวียนข่วยชีวิต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file การรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คู่มือการลาของข้าราชการและลูกจ้างส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร