messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือหรือแนวทางการใช้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
คู่มือประชาชน การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 15 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (สำหรับผู้มาขอรับบริการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 16 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สำหรับผู้มาขอรับบริการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 18 |
คู่มือการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 26 |
คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
find_in_page ขั้นตอนการให้บริการความช่วยเหลือการบริหารน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 67 |
find_in_page คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 332 |
คู่มือบริการ การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอยกเลิกถังขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 49 |
คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอเปลี่ยนถังขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 47 |
คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอถังขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 38 |
คู่มือการให้บริการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34 |
คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในการรับเรื่องราวร้องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 287 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1