messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน : รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1